Tjenester

Verditakst


Anslår eiendommens verdi i dagens marked. Denne kan brukes i forbindelse med finansiering, skifte, arveoppgjør, samlivsbrudd med mer.

Byggelånskontroll


Bankene forlanger kontroller av at verdi av utført arbeid og tilførte materialer stemmer med utbetaling

Kontroll av utførte byggearbeider


Kvalitetskontroll av arbeider og metoder for utført arbeid.

Uavhenging kontroll - Vindsperre og våtrom


Uavhengig kontroll av våtrom og tetthet i vindsperre iht. plan og bygningsloven. Sentral godkjenning tiltaksklasse 1.

Serviceavtale for bolig

Abonnement fra 169,- pr. mnd*


Kontroll av taktekking, beslag, takrenner, røranlegg, brannvarsler, drenering, rens av sluk mm.  

* Pris og vilkår varierer i forhold til boligtype.

Verdivurdering, forenklet


Enkelt anslag av eiendommens verdi i dagens marked. Kan brukes til dokumentasjon av verdi ovenfor enkelte finansinstitusjoner.

Boligsalgsrapport


Beskriver meget omfattende tilstand på bolig. Basert på NS3600. Anbefales til bruk ved salg av alle type boliger.

KU/KP - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.


Sikkerhet på bygg og anleggsplasser. Vårt personell er utdannet innen HMS, og har lang erfaring innen forebyggende sikkerhetsarbeid fra offshorebransjen.

Plan - og byggesaksrelaterte ytelser


Byggesøknader - prosjektering - uavhengig kontroll.

Tilstandsrapport med eller uten verdi


Beskriver byggets tilstand ut i fra slitasje/mangler og levealder. Anbefales til bruk ved salg av bolig

Bistand ved overtakelse


Kontroll av blant annet om alt er i overensstemmelse med TEK og leveransebeskrivelser. Vurdering av tilbakehold av kjøpesum eller overtakelsesnekt ved mangler.

Trykktest/tetthetsmåling av bolig


Ved oppføring av nye boliger skal vindtettheten i boligen dokumenteres iht. TEK 17 § 14-3.

Eierskifte. Reklamasjonstakst


Er ikke boligen du har kjøpt som forventet? Har du funnet feil det ikke er opplyst om? Ta kontakt med oss for å avdekke og utrede feil og mangler. Vi skriver komplett rapport rundt avdekkede feil.

Skadetaksering


Har det oppstått en skade på boligen din? Vi er godkjent for taksering og skjønn av forsikringsskader i alle forsikringsselskaper. Vi kan styre hele gjenoppbyggings-prosessen ved store skader.

Fukt- Klimalogging


Konstant overvåking av fukt og klima i bygninger og bygningsdeler, med varsling ved unormale verdier.

Vedlikeholds -rapport og planlegging


Gjennomgang av tilstand og grad av vedlikehold i forhold til levetid. Planlegging av fremtidig vedlikehold. Like aktuelt for sameier og borettslag som småhus og næringseiendommer.

Byggeledelse


Prosjekt/byggeledelse - byggherrerepresentant - sikkerhet/HMS

Byggetegninger - arkitektur


Byggemeldingsteginger - arbeidstegninger - detaljtegninger.