Verdi

Velkommen til Follo Taksering AS - din samarbebeidspartner innen takst av eiendom.

Verdi /lånetakst

Bolig, næringseiendom og fritidseiendom


Verditaksering av boliger er et produkt som er meget aktuelt, spesielt i dagens marked, hvor renten vandrer opp og ned.


Ved verditaksering er hovedformålet å beregne eiendommens markedsverdi på takseringsdagen, hensyntatt beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, eventuelle heftelser, bruksrettigheter, m.m Verditakst er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, supplert med enkle målinger.

Av takstdokumentet skal følgende opplysninger framgå:


Opplysninger om eiendommens hjemmelsforhold, ev. heftelser, rettigheter og servitutter iflg. grunnboken.

Arealopplysninger.

Generelle konstruksjonsmessige opplysninger.

Generelle opplysninger om beliggenhet, vedlikehold, årlige utgifter, opparbeidelse av tomt, åpenbare feil, mangler og svikt.


Beregningene i takstdokumentet frambringer følgende hovedtall:

Eiendommens tekniske verdi:

Normale kostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse, med fradrag for elde, slitasje, utidsmessighet o.l., tillagt tomteverdi.


Eiendommens markedsverdi (salgsverdi):

Det beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takstdagen.


Eiendommens låneverdi:

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi lånegiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen.


Verditakst kan danne grunnlag for salg, refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister mm.


Verditaksering av hytter og fritidseiendommer utføres på samme måte. Her stilles det ennå strengere krav til takstmannen, da markedet ofte er opphetet og variasjonene på eiendommene er store. Dette krever god lokalkunnskap og markedsinnsikt.


Følg oss på facebook