Tilstand

Velkommen til Follo Taksering AS - din samarbebeidspartner innen takst av eiendom.

Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport.


Er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten skal være uavhengig av markedskonjunkturene, og beskrive tilstandssvekkelser.


Tilstandsrapporten kan også leveres med et overslag over hvor mye det vil koste å utbedre eventuelle feil og mangler.


Rapporten har mange likhetstrekk med boligsalgsrapporten, men kan lettere tilpasses andre behov for teknisk gjennomgang enn i forbindelse med salg av bolig.


På en boligeiendom foretas en systematisk gjennomgang av bygningene fra kjeller til loft. Befaringen av en vanlig bolig tar 4 - 5 timer. Befaringen og samtalen med eieren resulterer i en detaljert beskrivelse av eiendommen.       

Den ferdige tilstandsrapporten er et svært nyttig dokument, som kan benyttes både av kjøper og selger i forbindelse med en eiendomsoverdragelse. Den største fordelen med en tilstandsrapport i forhold til reklamasjoner, forsikringer etc., er at konflikter forebygges.

Det dreier seg om å gi grundige opplysninger om eiendommen på forhånd, slik at kjøperen vet hva han/hun kjøper. Tilstandsrapporten er et nyttig verktøy for å bidra til selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger. "Lov om avhending av fast eiendom" 


Tilstandsrapporten danner grunnlag for å utarbeide en tiltaksrapport og en takst over eiendommen.

Kombinasjonen tilstands- og tiltaksrapport, vil være et nyttig hjelpemiddel for å planlegge- og gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av en eiendom.

Vi tilbyr tilstandsrapportering av både bolig- og næringseiendommer. Utstrakt brukt av bildedokumentasjon er en selvfølge ved våre rapporter.


Vi utfører tilstandsrapporter for borettslag og sameier der det er behov for å vurdere hver enkelt bygningsdel og sette opp fremtidig vedlikeholdsplan eventuelt med kostnadsfordeling over år.

Det samme utfører vi også for næringsbygg!


Følg oss på facebook